Archive for the ‘Etiopatogeneza raka szyjki’ Category

KANCEROGENEZA SZYJKI

W konkluzji, liczne badania dotyczące etiologii, epidemiologii i pato­genezy raka szyjki macicy, nie potrafiły udokumentować w sposób dosta­tecznie jasny wrażliwości zależnej od rodziny lub rasy, natomiast nie­które warunki życia nakładają się, powiększając częstość zachorowania. Stoją one w związku ze złym stanem bytowo-ekonomicznym, a ich przy­kładem może być nieprzestrzeganie dokładnej higieny narządów płcio­wych (i w tym [...]

CZYNNIKI USPOSABIAJĄCE W RAKU SZYJKI

Dwa czynniki etiologiczne, obok wieku, zwracają szczególną uwagę podczas studiowania różnych statystyk, dotyczących częstości występo­wania raka szyjki: istnienie zmian na szyjce, w wywiadzie, oraz czynność rakotwórcza mastki. a. Znaczenie rakotwórcze zmian łagodnych szyjki macicy Według Boyda (1963) ponad 90% zachorowań występuje u kobiet, które rodziły i których płodność jest wyższa od średniej. Stwierdzono istnienie ścisłego [...]

PREDYSPOZYCJA RODZINNA

Badania nad zagadnieniem dziedziczenia skłonności do raka szyjki wy­kazały, że jego występowanie nie stoi w ścisłym związku z dziedziczeniem (Brobeck, 1949). Z obszernych studiów Rottkina (1961), przeprowa­dzonych na dużej liczbie ankietowanych kobiet z rakiem szyjki oraz ko­biet zmarłych z powodu innych chorób, z uwzględnieniem wywiadów ro­dzinnych, wynika, że brak podstaw do twierdzenia o przekazywaniu ge­nowym [...]

WAHANIA W ZALEŻNOŚCI OD GRUP DEMOGRAFICZNYCH

Badania wykonane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej wy­kazały większą częstość raka szyjki macicy wśród kobiet kolorowych; w mieście Atlanta (Georgia) ta częstość, według danych Cutlera (1962), wynosiła 31% wszystkich nowotworów złośliwych u kobiet kolorowych, w stosunku do 14% u kobiet białych. Podobne wyniki otrzymał Dunham (1961) w Nowym Jorku i Waszyngtonie; wskaźniki zachorowalności u kobiet [...]

CZĘSTOŚĆ

Częstość występowania raka szyjki macicy zmienia się na kuli ziem­skiej w zależności od różnych zbiorowisk demograficznych, lecz w więk­szości krajów stanowi najczęstszą postać raka u kobiet. Jest 3?4 razy częstszy od raka endometrium i rozwija się w bardziej złośliwy sposób. Według danych Pascua (1953) wskaźniki umieralności na raka szyjki macicy na 100 000 mieszkańców były [...]