Archive for the ‘Guzy złośliwe szyjki macicy’ Category

GUZY MEZENCHYMALNE

Mięsaki macicy zdarzają się wyjątkowo, tak że niekiedy mogą stanowić zaskoczenie w czasie badania histologicznego, wykonywanego w przypad­kach podejrzanych w kierunku raka szyjki. W badaniach własnych stwier­dzono je w 0,3% przypadków (Simu). Makroskopowo część szyjki wydaje się powiększona, a pokrywająca błona śluzowa zniszczona, wskutek czego podejrzewa się raka wrzodziejąco-naciekającego. Obserwowano także wyrośla polipowate, pokryte zniszczoną [...]

SZERZENIE SIĘ RAKA SZYJKI

Złośliwość raka szyjki jest zależna od charakteru jego naciekania i fak­tu, że naciekanie to może być tak podstępne, że w czasie rozpoznawania nowotworu jest on już bardzo rozlany. Szerzenie się nowotworu dokonuje się przez podział, bądź drogą chłonną, bądź krwionośną. Za pomocą po­działu komórki nowotworowe szerzą się do obszarów sąsiednich, zajmując przede wszystkim resztę szyjki [...]

OKRES WCZESNEJ INWAZJI RAKA

Obok zagadnienia raka śródnabłonkowego, możliwość wykrycia kli­nicznego i histologicznego raka naciekającego we wczesnym okresie in­wazji podłoża była przedmiotem licznych szczegółowych badań w ostat­nich latach. Według poglądu Fidlera (1959) nowotwory te charakteryzują się ma­łymi rozmiarami i umiejscowieniem na pograniczu nabłonka płaskiego i gruczołowego szyjki macicy. Są zwykle klinicznie niewidoczne, często jednak towarzyszą im klasyczne objawy raka [...]

WARTOŚĆ ROKOWNICZA BADANIA HISTOLOGICZNEGO

Fakt, że badanie histologiczne, a szczególnie cytologiczne, jest łatwe do wykonania w przypadkach raka szyjki, skłoniło niektórych autorów do śledzenia ewolucji guza w przebiegu rentgenoterapii, za pomocą powta­rzanych badań, oraz do sformułowania pewnych wniosków o czułości na naświetlanie i o rokowaniu. Gliicksmann (1956), śledząc ewolucję raka za pomocą powtarzanych biopsji, stwierdził, że istnieje korelacja pomię­dzy [...]

ZMIANY CYTOLOGICZNE

Różne sposoby leczenia stosowane w zmianach szyjki mogą wywołać modyfikację charakteru komórek obserwowanych w rozmazach, co może doprowadzić do pomyłek lub przeciwnie ? do wyjaśnienia rozpoznania cytologicznego. Stosowanie miejscowe antybiotyków o szerokim zakresie działania może doprowadzić niekiedy do masywnego złuszczenia nabłonka szyjkowego i do fałszywie pozytywnego rozpoznawania cytologicznego, które poprzed­nio było negatywne. Opisano przypadki, w [...]

INNE METODY BADANIA CYTOLOGICZNEGO

Są stosowane także inne metody barwienia rozmazów pochwowych, mające służyć do ulepszenia rozpoznawania cytologicznego raka szyjki, oparte na ogół na podwyższonej zawartości kwasów nukleinowych w ko­mórkach nowotworowych. Opierając się na badaniach Sandrittera i wsp. (1958), którym udało się zabarwić w sposób wybiórczy komórki nowotworowe plwociny, za pomocą stopniowej hydrolizy kwasu DNA kwasem perhydrolowym lub kwasem [...]

ROZPOZNANIE CYTOLOGICZNE RAKA SZYJKI

Wśród metod mogących ułatwić wykrycie wczesne raka szyjki w bada­niach masowych szeroko stosuje się ostatnio badanie cytologiczne, w świe­tle ultrafioletowym preparatów zabarwionych substancjami fluorescen­cyjnymi Metoda ta została wprowadzona do praktyki przede wszystkim dzięki badaniom L. i F. Von Bertalanffy (1960, 1962). Autorzy ci zaproponowali usunięcie niektórych braków badania cyto­logicznego, klasycznego, jakie istnieją w skomplikowanej i [...]

ROZPOZNANIE CYTOLOGICZNE RAKA INWAZYJNEGO SZYJKI MACICY

Rozpoznanie cytologiczne, metoda wykrycia choroby za pomocą bada­nia mikroskopowego komórek złuszczonych z powierzchni nabłonków lub otrzymanych przez aspirację (wsysanie) z rozmaitych tkanek, stoso­wane obecnie na szeroką skalę do wczesnego wykrycia raka, ma swój początek w badaniach cytologicznych części pochwowej szyjki macicy. Pochwa jest klasycznym przykładem jamy, w której komórki złuszczone samoistnie na skutek stałej odnowy [...]

RAK DOŚWIADCZALNY SZYJKI MACICY

Usiłowano wywołać powstanie doświadczalnego raka szyjki macicy u zwierząt laboratoryjnych. W tym celu stosowano smołę węglową lub węglowodany rakotwórcze, już od roku 1929 (Thiery, 1963), jednak bez powodzenia; sądzona, że nabłonek pochwowy myszy, u których stosowa­nie środków rakotwórczych na skórę zawsze prowadzi do rozwoju raka, wykazuje zupełnie inną wrażliwość na węglowodany rakotwórcze. W ostatnich latach [...]

OBRAZY ZRĘBU W RAKU SZYJKI

Podobnie jak w innych nowotworach złośliwych zrąb raka szyjki był przedmiotem interesujących badań, ponieważ z jego wyglądu można wy­ciągnąć niektóre wnioski, dotyczące szybkości wzrostu i naciekania nowo­tworu złośliwego. Jeszcze Virchow (1880) sugerował, że słaby odczyn tkanki śródmiąższowej nowotworu wskazuje na zmniejszoną odporność ustroju. Bardziej szczegółowe kryteria oceny tego zagadnienia otrzymano po zbadaniu włókien srebrochłonnych oraz [...]