Archive for the ‘Leczenie raka szyjki macicy’ Category

POSTĘPOWANIE LECZNICZE

W celu uniknięcia wstrząsu, krwawienia oraz zakażenia należy przed­sięwziąć szereg środków przed- i pooperacyjnych. Zwalczanie wstrząsu ma związek z dobrym przygotowaniem przedoperacyjnym, właściwym uśpieniem chorej i jak najbardziej oszczędzającą techniką operacyjną. Szczególną uwagę należy w okresie przedoperacyjnym poświęcić chorym z zaburzonym, deficytowym bilansem biologicznym. Należy wyrównać niedokrwistość przez powtarzane transfuzje krwi i plazmy oraz stosowanie [...]

Droga brzuszna

Po obejrzeniu i zbadaniu usuwa się obustronnie przydatki, pociągając dwoma kleszczykami za dno macicy. Nacina się załamek pęcherzowo-maciczny w miejscu preparowania, i zsuwa się ku dołowi. Otwarcia blaszek otrzewnej więzadła szerokiego dokonuje się przez nacięcie otrzewnej, pomiędzy szypułą więzadła lejko- wo-miednicznego i okrągłego, zaokrąglonymi nożyczkami i palcem. Usuwanie gruczołów rozpoczynamy w obszarze pachwinowym; stam­tąd posuwamy [...]

Droga pochwowa

Po uwidocznieniu szyjki macicy za pomocą dwóch wzierników chwyta się w czterech punktach błonę śluzową pochwy kleszczykami w ten spo­sób, aby pozostawić kikut pochwy, długości 4?5 cm. Błonę śluzową pochwy nacina się na całej długości ściany, poza punktami uchwytu, i prze­nika się do przestrzeni operacyjnej. Oddzielenia pęcherza od pochwy do­konuje się za pomocą zakrzywionych nożyczek [...]

HYSTERECTOMIA

Z nowych sposobów rozszerzonej całkowitej histerektomii, z uniknię­ciem niedogodnej drogi przezotrzewnowej (niedostateczne usunięcie szypuły podmoczowodowej, trudności całkowitego usunięcia węzłów, a także doszczętnego usunięcia pierwotnych węzłów biodrowych, szczególnie po­łożonych wokół tętnicy biodrowej itd.), przedstawiamy bardzo doszczętną histerektomię według Chiricuty; zawarto w niej szereg dodatnich elemen­tów technik operacyjnych, opisanych przez Ionescu, Kukuszkina, Brun- schwinga, Wertheima, Petrosanu, Trestioreanu, [...]

NIEKTÓRE ZASADY I METODY LECZENIA

Podstawowa zasada leczenia chirurgicznego raka szyjki macicy polega na szerokim usunięciu macicy z przydatkami, górnej części pochwy oraz tkanki łącznej otaczającej macicę, wraz z węzłami chłonnymi. Z punktu widzenia historycznego istniały 2 koncepcje lecznicze. Pierwsza z nich była wysunięta przez Toma Ionescu, który już na Mię­dzynarodowym Kongresie w Rzymie (1902) ogłosił konieczność doszczęt­nego chirurgicznego zabiegu, [...]

LECZENIE RAKA SZYJKI MACICY PODCZAS CIĄŻY

Leczenie raka szyjki macicy w czasie ciąży stwarza szereg trudności. Krwawienia powodują szybkie zwrócenie się do lekarza. Badania okre­sowe w przebiegu ciąży pozwalają na wcześniejsze wykrycie nowotworu niż poza ciążą, szczególnie w pierwszym jej okresie. Jeśli brak różnicy przeżycia kobiet z rakiem szyjki zjawiającym się w pierwszych dwóch trymestrach ciąży w stosunku do nieciężarnych, to [...]

POWIKŁANIA LECZENIA NAPROMIENIANIEM

Mogą wynikać z bezpośredniego działania promieni, jak również z za­ostrzenia procesów zapalnych, wywołanych florą bakteryjną, istniejącą w obrębie guzów nowotworowych. Leczenie rentgenem powoduje zwykle powikłania ogólne, podczas gdy leczenie radem ? miejscowe. Leczenie radem wymaga dodatkowo stoso­wania płukań pochwowych, antybiotyków, leków bakteriostatycznych ? w razie dołączenia się lub zaostrzenia przewlekłych procesów zapalnych; nie leczone mogą [...]

GŁĘBOKA RENTGENOTERAPIA ZEWNĘTRZNA

W głębokiej rentgenoterapii zewnętrznej używa się napięcia 180? 200 kV. Wyłączne stosowanie tego leczenia nie daje efektu optymalnego, ponieważ na 5 cm w głąb tkanek dociera tylko 50% dawki powierzchnio­wej, a na 10 cm w głąb ? tylko 30% (Hovson ? cyt. Dragon i wsp.). Jest stosowana jako uzupełnienie leczenia radem lub głębokiej rentgenowskiej dopochwowej [...]

METODA RENTGENOTERAPII WG SCHAEFERA-WITTE’A

W celu uniknięcia ujemnych wpływów leczenia kontaktowego radem, jak np. zaostrzenia procesów zapalnych, martwicy kontaktowej itd., uży­wa się aparatu Schaefera-Witte’a, za pomocą którego otrzymuje się cenne wyniki, przede wszystkim w stopniach I i II raka szyjki macicy. Tubus naświetlający tego aparatu jest opancerzony i chłodzony prą­dem wody; jest podobny do używanego w metodzie kontaktowej rentgenoterapii [...]

TELERADOTERAPIA

Teleradoterapia umożliwia naświetlanie guzów głęboko leżących z od­ległości 8?12 cm, przy użyciu większych dawek radu (2?10 mg radu). Podobnie jak w przypadkach głębokiej rentgenoterapii, naświetla się tą metodą zarówno nowotwór szyjki, jak i nacieki nowotworowe w przyma­ciczach. W celu zwiększenia dawki na głębokość i wytworzenia jednorod­nego naświetlania stosuje się, podobnie jak w głębokiej rentgenoterapii, zwiększoną [...]