Archive for the ‘Rak śródnabłonkowy’ Category

RAK KIKUTA SZYJKI MACICY

Nasze zainteresowanie rakiem kikuta szyjki macicy trwa od długiego czasu. Rozpatrzenie danych II Kliniki Ginekologicznej w Cluj, dokonane wspólnie z Fildanem i Pirau, doprowadziło do szeregu wniosków, mają­cych związek z rozpoznawaniem tej choroby. Po nadpochwowym usunięciu macicy na pozostałej części szyjki spo­tyka się raka znacznie częściej i o znacznie gorszym przebiegu niż na szyjce nie [...]

Leczenie raka przedinwazyjnego

Na podstawie ponad 20-letniego doświadczenia własnego: polega ono w zasadzie na operacyjnym usunięciu szyjki bądź całej macicy. W wy­jątkowych natomiast przypadkach stosujemy operację doszczętną drogą brzuszną lub pochwową (J. Sieroszewski). U kobiet przede wszystkim młodych, a więc w okresie płodności, szcze­gólnie u tych, które nie posiadają dzieci, wykonujemy ? w przypadkach rozpoznanych jako carcinoma intraepitheliale [...]

STANY PRZEDRAKOWE

Jak wynika z wieloletnich badań M. Królikowskiej i Z. Palińskiej-Weese, stany przedrakowe należą do zmian odwracalnych; tylko w pewnym od­setku przypadków na ich podłożu rozwija się rak. W naszym Instytucie zmiany o charakterze dysplazji stwierdzono w 5,8% nadżerek zbadanych histologicznie. Około 73% zmian dysplastycznych dotyczyło kobiet poniżej 40 roku życia, przy czym zmiany o charakterze [...]

COLPOHYSTERECTOMIA

Powyższa operacja wg Aburela dotyczy leczenia chirurgicznego raka szyjki stopnia 0 oraz mikroinwazji (wg Mestwerdta), gdy zmiana jest bar­dzo mała, niewidoczna w zwykłym badaniu, a wykrywalna dopiero za po­mocą kolposkopu. Z punktu widzenia histologicznego istnieją małe ubytki błony podstawnej, kolumny nowotworowe nie naciekają głęboko miąższu szyjki. Można jednak znaleźć zajęte naczynie chłonne oraz leżące wokół [...]

LECZENIE RAKA SZYJKI MACICY STOPNIA 0

Brak zgodności dotyczy rozpoznania i ewolucji raka śródnabłonkowego, co ma swoje reperkusje w odniesieniu do postępowania leczniczego. Istnie­ją więc zalecenia leczenia od postępowania najbardziej zachowawczego (tzw. wyczekiwanie uzbrojone ? Diddle, Aschworth, Brown i Bronstad, Foote i Stewart), aż do leczenia najbardziej doszczętnego (Meigs, Sicard, Redon, Mathieu, Watteville ? cyt. wg Funk-Brentano, 1960). Autorzy, zalecający oczekiwanie [...]

EWOLUCJA RAKA ŚRÓDNABŁONKOWEGO

W piśmiennictwie wiele dyskutowano na temat ewolucji raka śródna- błonkowego i innych zmian, co upoważniło niektórych do sprecyzowania pojęcia nowotworu złośliwego. Problem zasadniczy polega na fakcie, że niektórzy autorzy, jak Lange (1960), Petersen (1955), Stoddard (1952) i in­ni, obserwowali przejście raka śródnabłonkowego w naciekający, podczas gdy Hamperl i wsp. (1954), Schleifstein (1950), Koss i wsp. [...]

ROZPOZNANIE CYTOLOGICZNE

Rak śródnabłonkowy może być niekiedy rozpoznany za pomocą badania cytologicznego, nie można jednak stwierdzić z pewnością, że zmiana nie przekroczyła błony podstawnej. Za rakiem naciekającym przemawia bar­dziej zaznaczona wielopostaciowość komórek. Na ogół w raku śródnabłon­kowym komórki nabłonka złośliwego są podobne do prawidłowych komó­rek przypodstawnych, zgrupowanych w małe wysepki lub leżących poje­dynczo. Stosunek jądrowo-plazmatyczny jest jednolity, [...]

LOKALIZACJA TOPOGRAFICZNA RAKA ŚRÓDNABŁONKOWEGO

Niektórzy autorzy przypisują znaczenie punktowi wyjścia raka szyjki w ogóle, a raka śródnabłonkowego w szczególności. W tym celu wykonano badania topograficzne, przy zastosowaniu rozmaitych technik, jak np. Foote’a i Stewarta (1948) ? cięcie podłużne przez całą szyjkę macicy, Moricarda i Cartiera (1956) ? cięcie promieniste w osi szyjki, Richardsona i Thierscha (1959) ? równoczesne cięcie [...]

ULTRASTRUKTURA

Badania raka śródnabłonkowego za pomocą mikroskopu elektronowego wykazały, że istnieje charakterystyczna różnica budowy pomiędzy ra­kiem śródnabłonkowym a prawidłowym nabłonkiem płaskim, leukoplakią i metaplazją płaskokomórkową gruczołów szyjkowych. W raku śródnabłonkowym komórki nabłonka są oddzielone od tkanki łącznej i podłoża blaszką podstawną, grubości 50 milimikronów, przez któ­rą komórki nowotworowe, w odróżnieniu od leukocytów, nie mogą praw­dopodobnie przejść [...]

PODZIAŁ HISTOLOGICZNY

Są liczne próby podziału raka śródnabłonkowego, na podstawie kryte­riów cytohistologicznych, które pozwoliłyby na rokowanie. Imburg dzieli je na niedojrzałe, półdojrzałe i dojrzałe. Hamperl (1959) dzieli raka śródnabłonkowego na 5 grup, w zależności od postaci, którą przybiera rozrost komórkowy. Zwykły rozrost zamieniający charakteryzuje się zamianą nabłonka walcowatego gruczołów szyjkowych na nabłonek wielowarstwowy płaski, który w pewnym [...]