Archive for the ‘Zapalenie szyjki macicy’ Category

ZAPALENIE SZYJKI WRZODZIEJĄCO-WEGETATYWNE

Jest stanem przewlekłym i charakteryzuje się zjawieniem owrzodzeń na przerosłej błonie śluzowej. Szyjka macicy jest bardziej różowa, o kształcie nieregularnym, dzięki obecności na jej powierzchni mięsistych, różowych pączków, wielkości ziarnka. Stwierdza się leżące obok siebie owrzodzenia kształtu nieprawi­dłowego, o dnie nieregularnym, podminowanym. Zmiany te mogą niekie­dy prowadzić do całkowitego zniekształcenia szyjki, która przybiera kształt kalafiorowaty, [...]

WRZODZIEJĄCE ZAPALENIE SZYJKI

Charakteryzuje się zapaleniem błony śluzowej szyjki, które powoduje jej mniej lub bardziej rozległe owrzodzenie. Mikroskopowo owrzodzenie obejmuje wszystkie warstwy nabłonka płaskiego (owrzodzenie histologicz­ne) lub tylko warstwy powierzchowne (nadżerka histologiczna, czyli nad­żerka prawdziwa); w innych przypadkach nabłonek płaskokomórkowy zo­staje zamieniony cylindrycznym (nadżerka rzekoma). W nabłonku otacza­jącym zwykle spostrzega się niewielkie zmiany. W podłożu natomiast istnieje przewlekły [...]

PRZEWLEKŁE ZAPALENIE SZYJKI

Przewlekłe zapalenia szyjki są najczęściej spotykaną postacią zapalenia w obrębie szyjki macicy. Występują pod rozmaitymi postaciami, których wspólną cechą jest fakt, że w przeciwieństwie do ostrych stanów zapal­nych szyjki stwierdza się zawsze zmiany dystroficzne i dysplastyczne na­błonka, wysuwające się niekiedy na pierwsze miejsce. Przewlekły proces zapalny powoduje powstawanie rozrostów i dysplazji nabłonka płaskokomórkowego i gruczołowego [...]

RZĘSISTKOWE ZAPALENIE SZYJKI

Rzęsistkowe zapalenie szyjki jest obecnie bardzo rozpowszechnione. Liczba zakażeń płciowych rzęsistkiem pochwowym wzrosła stopniowo w ostatnim czasie, a pasożyt jest stwierdzany w wydzielinie pochwowej 70% kobiet, które zgłaszają się do poradni w celu konsultacji ginekologicz­nej (Coja i wsp., 1966). Według Coja i wsp. (1966) pasożyt najczęściej wywołuje proces zapalny, który, rozpoczynając się zwykle w sposób [...]

BŁONICZE ZAPALENIE SZYJKI

Jako rzadkie powikłanie anginy błoniczej spotyka się swoiste zapale­nie szyjki. Rozwija się ono w postaci zapalenia sromu i pochwy rzekomo- błoniczego, które może objąć także i szyjkę macicy. Zakażenie powstaje przez dotykanie narządów rodnych zakażonymi rękoma. Błona śluzowa szyjkowo-pochwowa ulega przekrwieniu, na jej po­wierzchni zjawiają się owrzodzenia o wyglądzie mapy geograficznej, po­kryte rzekomymi błonami fibryny, [...]

RZEZĄCZKOWE ZAPALENIE SZYJKI

W okresie poprzedzającym leczenie antybiotykami rzeżączkowe zapa­lenia szyjki i pochwy były (wg niektórych autorów ? Saphir, 1958) naj­bardziej częstymi postaciami ostrego zapalenia tego odcinka narządów rodnych kobiety. Rozwijały się one w postaci śluzowo-ropnej lub ropnej i przechodziły z czasem w stan przewlekły. Pod mikroskopem stwierdzano w ropnej wy­dzielinie obecność licznych komórek wielojądrzastych, zawierających w cytoplazmie [...]

OSTRE POŁOGOWE ZAPALENIE SZYJKI

Powstaje jako powikłanie zapalenia błony śluzowej macicy lub zaka­żenia połogowego; podobnie przedstawia się ostre zapalenie szyjki, po­wstające wtórnie, po poronieniowym zapaleniu błony śluzowej macicy. Najczęściej jest ono spowodowane paciorkowcem lub gronkowcem i przybiera postać ropną lub włóknikowo-ropną. Błona śluzowa szyjki jest bardzo przekrwiona, pokryta wydzieliną ropną lub włóknikowo-ropną, spływającą także z ujścia zewnętrznego. W przypadku [...]

OSTRE STANY ZAPALNE SZYJKI

Jak powiedziano wyżej, ostre stany zapalne szyjki spotyka się znacznie rzadziej niż przewlekłe, przy czym najczęściej stanowią one powikłanie ostrych stanów zapalnych pochwy lub endometrium, wywołanych szko­dliwym działaniem różnych czynników. Z punktu widzenia anatomopatologicznego ostre stany zapalne narządu rodnego mogą przybierać postać rumieniowatą, nieżytowo-ropną, włóknikową lub rzekomobłoniastą, wrzodziejąco-martwiczą lub zgorzelinową. W zależności od warunków rozwoju [...]

ZAPALENIE SZYJKI MACICY

Zapalenia szyjki macicy, zwane Cervicitis, dzielimy w zależności od ich przebiegu na ostre i przewlekłe. Wśród zapaleń przewlekłych spotyka się także zapalenia swoiste. Ostre zapalenia występują stosunkowo rzadko, znacznie częściej spotyka się zapalenia przewlekłe szyjki. Zapalenia szyjki są następstwem szerzenia się procesu zapalnego raczej z pochwy niż z jamy macicy. Czynniki etiologiczne mogą być mechanicz­ne, [...]