CZĘSTOŚĆ

Prawdziwa ciąża szyjkowa zdarza się rzadko.

Pisarski (1960) twierdzi, że trudno ustalić liczbę przypadków autentycz­nej ciąży szyjkowej, ponieważ wiele opisanych przypadków nie posiada elementów koniecznych dla pewnego rozpoznania. Ponadto autorzy, za­mierzający opracować statystykę, nie brali pod uwagę przypadków ogło­szonych w piśmiennictwie azjatyckim i słowiańskim.

Rubin, ogłaszając w r. 1911 pierwszy przypadek w piśmiennictwie ame­rykańskim, uważał tylko 7 poprzednio ogłoszonych przypadków za ciążę szyjkową prawdziwą.

Studdifórd (1945) wspomina, że na 28 przypadków zebranych z piśmien­nictwa 14 opierało się wyłącznie na kryteriach klinicznych, a reszta na kryteriach anatomopatologicznych.

Ricci (1945) wspomina o 9 przypadkach ciąży szyjkowej, ogłoszonych przed rokiem 1900: Chavanne z Lyonu (1861), Bidder (1875), Schulein (1878), Pajusco (1880), Marchal (1881), Montgomery (1895), Rogowicz (1886), Kirkpatrick (1894), Trotta 1895). .

Schneider (1946) doniósł o 11 przypadkach prawdziwych i 6 prawdo­podobnych. Dubois (1950) znalazł w piśmiennictwie około 50 przypadków, a sam ogłosił 2. W latach 1945?1953 Baptisti wspomina o 17 przypadkach, twierdząc równocześnie, że do 1953 roku ogłoszono 45 przypadków. We­dług Loida (1957) pomiędzy 1953 a 1957 rokiem ogłoszono 7 przypadków.

Paalman i wsp. (1959) opisali 5 przypadków w okresie 10 lat (1945? 1955), na ogólną liczbę 47 974 porodów lub poronień; 1 ciąża szyjkowa wy­stępuje więc średnio na 9595 ciąż wewnątrzmacicznych lub jajowodowych.

Sheldon (1963), publikując 2 przypadki z Kliniki Mayo (USA), określa częstość występowania ciąż szyjkowych w stosunku do ciąż pozostałych, prawidłowych, jak 1 do 16 000 ciąż. Ocenia przypadki z piśmiennictwa światowego na około 80.

Pisarski (1960) opisał pierwszy przypadek ciąży szyjkowej z żywym noworodkiem.

W celu schematycznego przedstawienia publikacji z piśmiennictwa za­chodniego, dotyczącego ciąży szyjkowej, zamieszczam tabelę wg J. M. De- halleux i wsp. (Strasburg 1966).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.