ROZPOZNANIE RÓŻNICOWE CIĄŻY SZYJKOWEJ

W rozpoznaniu ciąży szyjkowej różnicuje się z ciążą zwykłą oraz poro­nieniem grożącym lub w toku (Herbut, 1953; Studdiford, 1945; Paalman i wsp., 1959).

W ciąży prawidłowej lub w poronieniu grożącym szyjka jest rozpulchniona i ma wygląd zwykły dla ciąży wewnątrzmacicznej, a trzon macicy, odpowiadający wielkości ciąży, jest znacznie większy od objętości szyjki. W ciąży szyjkowej natomiast szyjka jest większa, bardziej rozpulchniona, o ujściu zewnętrznym rozwartym, a ponad nim ciąża umocowana wewnątrz szyjki na jednej z jej ścian.

W III miesiącu ciąży szyjkowej stwierdza się rozszerzone naczynia żylne, szczególnie w obszarze przyczepu łożyska. Trzon macicy jest mały, w stosunku do szyjki zawierającej ciążę.

Rozpoznanie różnicowe z poronieniem niecałkowitym: rozpulchniona szyjka przepuszcza opuszkę palca, lecz jest wielkości prawidłowej, nie ma kształtu baryłeczki oraz rozszerzonych naczyń żylnych. Krwawienie ustaje po zwykłym wyłyżeczkowaniu oraz środkach hemostatycznych, po­nieważ pochodzi z jamy macicy, która, dzięki swojej budowie włóknisto- -mięśniowej, może spowodować hemostazę.

Rozpoznanie różnicowe pomiędzy ciążą szyjkową a zwykłym poronie­niem w toku, z jajem w kanale szyjki, jest znacznie trudniejsze (Reinhardt, 1924; Fruhinhotz 1939, cyt. za Dehalleux; Davies i wsp., 1960). W tym ostatnim przypadku jednak, w odróżnieniu do ciąży szyjkowej, jajo pło­dowe leży w szyjce, a w czasie badania często ześlizguje się do pochwy. Trzon macicy jest powiększony odpowiednio do wieku ciąży. Szyjka nie ma rozszerzonych naczyń żylnych, jak w przypadku ciąży szyjkowej, a po wydaleniu jaja wnętrze szyjki jest gładkie, bez nierówności. W zwykłym poronieniu wyłyżeczkowanie kanału szyjki, szczególnie gwałtowne, może doprowadzić do uszkodzenia naczyń i wtórnie ? do ciężkich do opanowa­nia krwawień, co prowadzi do pomieszania rozpoznania z ciążą szyjkową (Aburel).

Rozpoznanie różnicowe z ciążą pozamaciczną jajowodowo-jajnikową lub brzuszną jest łatwe, gdy bierze się pod uwagę charakter krwawienia.

W ciąży pozamacicznej jajowodowo-jajnikowej krwawienie jest nie­wielkie, o charakterze starej krwi, a szyjka, choć rozpulchniona, nie wy­kazuje zmian morfologicznych, specyficznych dla ciąży szyjkowej; ponad­to stwierdza się guz z boku macicy (ciąża jajowodowa).

Można podejrzewać istnienie wczesnego łożyska przodującego (Schvagner, 1937), wiadomo jednak, że łożysko przodujące manifestuje się zwykle krwawieniami w II, a następnie w III trymestrze ciąży.

I w takim przypadku ujście zewnętrzne może być rozwarte, bardziej zaznaczone jednak jest rozwarcie ujścia wewnętrznego szyjki. Krwawię- nie jest znacznie mniejsze, a produkt zapłodnienia może często, bez wiel­kich trudności, dotrwać do właściwego czasu, ponieważ stale znajduje się wewnątrz macicy; kanał szyjki natomiast jest podczas badania wolny, aż do czasu rozpoczęcia porodu.

W II i III trymestrach ciąży może powstać problem rozpoznania różni­cowego z krwotokiem pozałożyskowym, w przebiegu udaru maciczno-łożyskowego lub urazowego. W udarze maciczno-łożyskowym spotykamy jednak cechy charakterystyczne dla tzw. zatrucia ciążowego: wysokie ci­śnienie tętnicze krwi, białkomocz oraz obrzęki, a w przypadkach oddzie­lenia łożyska, pochodzenia urazowego, w wywiadzie mamy uraz (upadek, uderzenie się, pobicie itd.).

Rozpoznanie różnicowe między właściwą ciążą szyjkową a ciążą szyj­kowo-cieśniową, w której ciąża rozwija się w okolicy cieśni, a w jej prze­biegu występują krwawienia: w takim przypadku ujście zewnętrzne szyjki jest zwykle dłużej zamknięte niż w ?czystej” ciąży szyjkowej, przy czym szyjka jest jednak skrócona w ciągu całego czasu trwania ciąży.

Niekiedy ciąża szyjkowa może być wzięta za nowotwór szyjki (Studdiford, 1945); opisano doszczętne usunięcie macicy, jak w przypadku raka szyjki 1° (Fluhmann, 1961), badanie histopatologiczne usuniętego prepa­ratu wykazało jednak, że chodzi o ciążę szyjkową. Dokładne badanie kli­niczne w przypadku nawet zaawansowanego nowotworu szyjki pozwala stwierdzić, że krwawienie jest mniejsze niż w ciąży szyjkowej, szyjka jest twarda, a nie rozpulchniona, brak oznak neurowegetatywnych ciąży. Znacznie trudniejsze rozpoznanie różnicowe może mieć miejsce w przy­padkach raka wewnątrzszyjkowego, współistniejącego z ciążą wewnątrz- maciczną, w okresie poronienia rozpoczynającego się lub w toku. Wyłyżeczkowanie i wycinek pozwalają ustalić rozpoznanie.

Włókniakomięśniaki wewnątrzszyjkowe, w przypadkach rozpadu i za­każenia, objawiają się przez wydzielinę krwistą, ropną, cuchnącą, chora gorączkuje, konsystencja szyjki jest bardziej twarda, brak objawów ciąży oraz wtórnego zatrzymania miesiączki. Krwawienia są nawracające, nie­wielkie.

Rozpoznanie różnicowe może być trudne w przypadkach uszkodzeń wywołanych próbą poronienia; w tych przypadkach pomagają w wyja­śnieniu badanie pochwowe i za pomocą łyżek, stwierdzenie uszkodzeń oraz stan septyczny, który często towarzyszy tym stanom, jak również brak zmian w szyjce, charakterystycznych dla ciąży szyjkowej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.