PREDYSPOZYCJA RODZINNA

Badania nad zagadnieniem dziedziczenia skłonności do raka szyjki wy­kazały, że jego występowanie nie stoi w ścisłym związku z dziedziczeniem (Brobeck, 1949). Z obszernych studiów Rottkina (1961), przeprowa­dzonych na dużej liczbie ankietowanych kobiet z rakiem szyjki oraz ko­biet zmarłych z powodu innych chorób, z uwzględnieniem wywiadów ro­dzinnych, wynika, że brak podstaw do twierdzenia o przekazywaniu ge­nowym raka szyjki. Odnotowano więcej raków szyjki w rodzinach cho­rych, różnica nie jest jednak statystycznie znamienna. Stwierdzono, że w rodzinach kobiet chorych na raka często występuje rak skóry, przy czym na 11 przypadków 9 dotyczyło mężczyzn.

Wyniki badań nie podtrzymują więc hipotezy o dziedziczeniu raka szyjki, zaprzeczają raczej przypuszczeniu o oczywistej predyspozycji wrodzonej. Brak również jakiejkolwiek zależności pomiędzy rakiem szyjki macicy a grupami krwi ABO i Rh (Rottkin, 1965).

Brak jasnego aspektu genetycznego w odniesieniu do częstości raka nie wyklucza, według Rottkina (1966), istnienia komponentu genetycznego. Można zakładać istnienie wrażliwości miejscowej w stosunku do różnych czynników wywołujących mutacje. Podobny typ wrażliwości genetycznej, opisanej w różnych chorobach, jest znacznie mniej oczywisty w odniesie­niu do raka szyjki macicy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.