BUDOWA HISTOLOGICZNA SZYJKI MACICY

Szyjka, będąca częścią składową macicy, jest zbudowana z tkanki mię­śniowej gładkiej, wchodzącej w skład mięśniówki macicy. Zarówno w obrę­bie kanału szyjki, jak i na części pochwowej znajduje się błona śluzowa, leżąca bezpośrednio na mięśniówce.

MIĘSNIÓWKA SZYJKI MACICY

Warstwa mięśniowa szyjki macicy składa się przeważnie z włókien mięśni gładkich, pochodzących z mięśniówki trzonu macicy. Do tej war­stwy wchodzą także włókna mięśni gładkich, pochodzące z otoczki mię­śniowej pochwy, które, jak wyżej wspomniano, łączą się na wysokości li­nii przytwierdzenia pochwy do szyjki z tkanką mięśniową szyjki.

W części górnej szyjki macicy warstwa mięśniowa składa się przeważnie z promienisto-spiralnych włókien; pasma mięśni przeplatają się gęsto i do­chodzą w pobliże kanału szyjki; są one liczniejsze i grubsze w części nad- pochwowej. Te pasma łączą się z tkanką łączną sprężystą, która jest bardzo unaczyniona, przede wszystkim w części pochwowej. Wokół naczyń o więk­szym przekroju włókna mięśniowe są grubsze i rzadziej rozmieszczone, na­tomiast tkanka łączna jest bardzo bogata.

W miarę jak włókna mięśni gładkich stają się coraz rzadsze, w dolnym odcinku szyjki, włókna sprężyste są coraz liczniejsze. W obrębie części pochwowej przeważa tkanka łączna sprężysta o przebiegu skośnym, pod­czas gdy włókna mięśniowe znajdują się w ilości ograniczonej. Istnieją jednak spostrzeżenia o istnieniu na tej wysokości promieniście przebiega­jących włókien mięśniowych, które łączą ze sobą warstwy mięśniowe po­wierzchowne i głębokie. W niektórych przypadkach, w tej właśnie części, tkanka gładka ilościowo przeważa nad tkanką łączną sprężystą.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.