WADY WRODZONE SZYJKI MACICY

Istnieją liczne teorie dotyczące przyczyn powstawania różnych wad za­równo szyjki macicy, jak i macicy w całości Jeśli chodzi o wady rozwojo­we samej macicy, to niektóre dotyczą szyjki, podczas gdy w innych przy­padkach szyjka ma kształt prawidłowy.

Wady rozwojowe macicy z pierwszych miesięcy życia wewnątrzmacicznego są bardzo rzadkie. Polegają one na braku macicy i pochwy bądź na całkowitym braku połączenia między oboma przewodami Mullera, wsku­tek czego istnieje macica podwójna, z osobną szyjką i pochwą. Wadom tym niekiedy towarzyszą wady rozwojowe przewodu pokarmowego lub na przykład nerka podkowiasta (Wharton, 1947).

W przypadkach aplazji macicy zwykle znajduje się jej zaczątki, świad­czące o wcześniejszym istnieniu przewodów Mullera. W takich przypad­kach jajowody kończą się pod postacią kieszonki w pobliżu linii środkowej. Zaczątki maciczne mają kształt litych pasm histologicznie zbudowanych z tkanki łącznej i mięśni gładkich leżących pomiędzy jajowodami i tylną ścianą pęcherza moczowego. Na końcu bliższym takie pasmo może mieć niekiedy podobnie zbudowane dwa uwypuklenia zaczątków rogów ma­cicy, zawierających czasem struktury endometrialne.

W tych wszystkich przypadkach brak szyjki macicy, a pochwa jest czę­sto hipoplastyczna lub brak jej w ogóle.

Nieco później, w życiu wewnątrzmacicznym, mogą powstawać inne wa­dy. Macica podwójna z pochwą podwójną powstaje prawdopodobnie w miesiącu drugim, podczas gdy wady w postaci macicy dwurożnej two­rzą się później, w piątym miesiącu życia płodowego.

Wady rozwojowe macicy są najczęściej wynikiem niecałkowitego zlania się obu przewodów Müllera. Istnieją przypadki, w których jednego prze­wodu brak lub jest w zaniku; wówczas rozwija się tylko połowa macicy i szyjki.

W przebiegu wadliwego łączenia się obu przewodów Müllera mogą pow­stawać liczne anomalie. W przypadkach dwóch trzonów macicy, całkowicie lub częściowo oddzielonych przez mniej lub bardziej głęboki uchyłek, mó­wimy o macicy dwurożnej, aw razie zagłębienia dna macicy w li­nii środkowej ? o macicy łukowatej (uterus arcuatus). W razie stwierdzenia dwóch osobnych trzonów macicy mówi się o macicy dwu­rożnej podwójnej, a dwóch trzonów połączonych na wysokości szyjki ? o macicy jednoszyjkowej. Macica podwójna (uterus dydelphys) z pochwą podwójną dotyczy braku zespolenia także w obrębie szyjki.

W niektórych przypadkach brak połączenia przewodów Müllera nie jest widoczny zewnętrznie, a macica wygląda prawidłowo. W tych przypadkach w obrębie jamy macicy istnieje przegroda, dzieląca ją całkowicie (uterus septus) lub częściowo (uterus subseptus). W przypadkach macicy przegro­dzonej przegroda może istnieć również w pochwie (uterus septus cum va­gina septa) lub dotyczyć tylko jamy macicy.

W rzadkich przypadkach obok prawidłowej macicy istnieje w kanale szyjki przegroda, rozdzielająca go na dwie części.

Brak lub niedorozwój jednego przewodu Müllera powoduje powstanie jednej małej macicy, składającej się z jednego rogu (uterus unicorniś) bądź z jednej strony istnieje tylko róg szczątkowy bez odpowiedniego jajowodu.

Rozpoznanie tych wad ma zwykle miejsce w związku z badaniem gine­kologicznym, przeprowadzanym na początku rozwijającej się ciąży. Ciąża rośnie tylko w jednym z przedziałów macicy. Macica „łukowata, ciężarna, wykazuje nieprawidłowe zmiany w kształcie.

Niektóre wady rozwojowe uniemożliwiają ciążę. Istnieją także wady, które powstają po ukształtowaniu się macicy. Do tej grupy można zaliczyć macicę dziewczęcą; w tym przypadku istnieje niewspółmierność między dobrze rozwiniętą szyjką a niedorozwiniętym trzonem macicy.

W szyjce brak niekiedy ujścia zewnętrznego lub kanału szyjki (collum imperforatum).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.