ŚLUZ SZYJKOWY I ZACHOWANIE SIĘ PLEMNIKÓW

Rubenstein, Donald i Swyer twierdzą, że podatność śluzu dla plemni­ków istnieje w okresie całego cyklu. Gdyby nawet to było teoretycznie niemożliwe, optymalne przenikanie plemników poprzez szyjkę odbywa się wyłącznie w okresach odpowiadających najwyższej funkcjonalności szyj­ki, kiedy istnieje możliwość napotkania płodnego terenu.

Problem niepłodności, związany z fizjologią szyjki i śluzem szyjkowym, wymaga, aby w czasie badania szyjki i śluzu brać pod uwagę czas jajeczkowania, optymalny okres zapłodnienia i najbardziej odpowiedni okres dla wykonania testu przenikania. Mierzenie płynności, elastyczności i lep­kości wskazują nam na zmienność cykliczną szyjki.

Z punktu widzenia klinicznego należy zwrócić uwagę na zmiany ujścia zewnętrznego szyjki oraz na stopień przezroczystości i jakość wydzieliny szyjkowej, które można ocenić w czasie badania wziernikami.

Anomalie śluzu szyjkowego mogą być ilościowe i jakościowe, jak na przykład łatwe do wykrycia i usunięcia zaburzenia w przebiegu zakaże­nia; inne zmiany, choć oczywiste, w postaci np. wydzieliny żelatynowatej, jej niedostatecznej ilości lub jej braku, są trudne do naprawienia; niekiedy odchylenia nie są oczywiste i mogą być wykryte dopiero w czasie testu przenikania. Badanie wziernikami często wystarcza do stwierdzenia po­chodzenia zapalnego śluzu szyjkowego ? łączy się ono zwykle z wynicowaniem zakażonej i nadmiernie wydzielającej śluzówki (exocervicitis); w przypadku jednak zapalenia śluzówki wewnątrzszyjkowej (endocervicitis) przez ujście spływa mętna, ropna wydzielina. Podczas badania mi­kroskopowego stwierdza się w wydzielinie liczne komórki wielojądrzaste, zniszczone i zlepione w postaci pakietów, lub też pakiety złuszczonych komórek wewnątrzszyjkowych.

W tych warunkach wygląd śluzu szyjkowego zmienia się; staje się męt­ny, traci płynność, wzrasta jego lepkość; wg niektórych autorów zmienia się pH i śluz staje się bardziej kwaśny, wg innych zaś ? bardziej zasa­dowy; w jednym i drugim przypadku plemniki szybko giną w tak zaka­żonej wydzielinie, wskutek obecności toksyn bakteryjnych, trudnych do wykazania. Badanie bakteriologiczne wskazuje na charakter zapalny ta­kiej wydzieliny.

Brak wydzieliny szyjkowej może być spowodowany zniszczeniem gru­czołów szyjkowych przez elektrokauteryzację.

Zachowanie się plemników w wydzielinie jest zależne od lepkości ślu­zu szyjkowego. Sluz szyjkowy bardzo płynny pozwala na szybkie prze­nikanie plemników, podczas gdy gęsty śluz wstrzymuje mniej lub bar­dziej albo całkowicie przenikanie plemników; przechodzą one jednak przez pola mniej oporne, a więc bardziej przepuszczalne. W tych miej­scach plemniki przechodzą przez linie styku ze śluzem (na szkiełku), lecz zmieniają kierunek z powodu słabej homogenizacji wydzieliny, co daje obraz ciągów plemników.

Posuwanie się plemników w wydzielinie jest normalnie szybkie, dzięki ruchom witek, i odbywa się w linii prostej. Szybkość posuwania się zależy od lepkości, pH i temperatury.

W warunkach patologicznych posuwanie się jest wolne i przerywane. Plemniki przegrupowują się wewnątrz wydzieliny, zatrzymują się i po­suwają znowu.

O ile w niektórych przypadkach przenikanie jest na początku łatwe, to później plemniki zatrzymują się, tracą ruchliwość lub kręcą się w koło, dzięki akcji toksycznej śluzu, który je szybko zabija ? ?wydzielina sy­renia”. Ta toksyczność niektórych wydzielin jest wynikiem za­burzeń metabolicznych ogólnych (wole, otyłość, osłabienie).

Przeszkodą w przenikaniu plemników przez śluz może być także opóź­niona homogenizacja nasienia, nadmierna kwasota pochwy, zaburzenia współżycia lub wyraźne tyłopochylenie macicy, które może stanowić przeszkodę mechaniczną.

Botella-Llusia, za pomocą testu wykonywanego in vitro, określa szyb­kość ilościowego przenikania plemników w urządzeniu laboratoryjnym, podobnym do szyjki; autor stwierdza, że jest ona zależna od wskaźnika płodności (wskaźnik Botella-Casares), w którym bierze się pod uwagę szybkość przenikania i inne stałe dane spermatogramu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.