GUZY ZŁOŚLIWE SZYJKI MACICY

Międzynarodowy podział złośliwych guzów szyjki macicy na stopnie kliniczne, przyjęty w Genewie w 1937 r. i uzupełniony w r. 1950, uznaje 4 okresy (stopnie) kliniczne, od I do IV, poprzedzone okresem (stopniem) 0.

Stopień 0 odznacza się zmianą ograniczoną do szyjki (powierzchnia ze­wnętrzna lub kanał szyjki), nie wykazującą makroskopowo podczas bada­nia ginekologicznego żadnej z cech raka szyjki, podczas gdy mikrosko­powo mamy do czynienia z rakiem śródnabłonkowym. Jeśli histologicznie stwierdza się klasyczny obraz raka naciekającego lub mikroinwazję, zmia­nę zalicza się do stopnia I (Komitet Paryski, 1952).

Stopień I ? zmiana jest ograniczona wyłącznie do szyjki.

Stopień II ? charakteryzuje się zmianą nowotworową naciekającą jed­no- lub obustronnie przymacicze, bez dojścia do ściany miednicy (sto­pień II ? przymacicze), górne % pochwy (stopień II ? pochwa), lub jeśli rak wewnątrzszyjkowy przechodzi na trzon macicy (stopień II ? trzon).

Stopień III cechuje naciekanie przymacicz, z jedno- lub obustronnym zajęciem ściany miednicy (stopień III ? przymacicza), bądź naciekanie dolnej jednej trzeciej pochwy (stopień III ? pochwa), bądź wreszcie ist­nienie licznych przerzutów izolowanych w miednicy, przy czym zmiana pierwotna może być niewielka (stopień III ? z ograniczonym przerzutem w miednicy).

Stopień IV ? nowotwór nacieka pęcherz, co stwierdza się w cystosko­pie, lub powstaje przetoka pęcherzowo-pochwowa (stopień IV ? pęcherz), odbytnicę (stopień IV ? odbytnica), nowotwór szerzy się poza miednicą małą, w kierunku pochwy, powyżej górnego brzegu miednicy małej, bądź istnieją przerzuty na odległość (stopień IV z szerzeniem się na odległość).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.