OBRAZY MIKROSKOPOWE

Ogromną większość raków szyjki stanowi rak płaskokomórkowy lub paraepidermoidalny, pomimo że często rozpoczyna się w obrębie nabłonka walcowatego szyjki; w tych przypadkach proces złośliwy jest poprzedzony metaplazją płaskokomórkową. Rak gruczołowy jest rzadko spotykany w obrębie szyjki macicy.

Rak płaskokomórkowy ma liczne postacie histologiczne, w zależności od stopnia zróżnicowania komórek płaskich. W odróżnieniu od raka skóry nowotwór szyjki macicy wykazuje bardziej ograniczoną tendencję do różnicowania się w kierunku rogowacenia komórek i powstawania pereł nabłonkowych (Albertini, 1955). Raki szyjki macicy są często niezróżnicowane. Na ogół raka płaskokomórkowego szyjki dzielimy na postać kolczystokomórkową, postać niezróżnicowaną oraz postać pośrednią, w zależno­ści od natężenia procesu rogowacenia, który przechodzą komórki płasko- komórkowe, oraz od wzajemnego stosunku komórek uległych rogowaceniu oraz pozostałych w okresie niezróżnicowanym.

Rak kolczystokomórkowy lub zróżnicowany składa się z pól komórek wielobocznych, podobnych z kształtu do komórek warstwy kolczystej na­błonka płaskiego, skąd pochodzi nazwa tej postaci. Układ tych pól jest dosyć charakterystyczny; na obwodzie leżą komórki wydłużone lub nawet wrzecionowate, o dużych jądrach, ciemno barwiących się oraz o zmniej­szonej zasadochłonnej cytoplazmie; w kierunku środka pola komórki stają się duże, wieloboczne, o bardziej obfitej jasnej cytoplazmie; pola przy­bierają w ten sposób wygląd kiści bzu (Albertini, 1955) ? obraz ten jest charakterystyczny dla płaskokomórkowych raków błon śluzowych. Jądra tych komórek są na ogół duże i wykazują wyraźny polimorfizm; jądra duże, pęcherzykowate o wielu jąderkach, pączkujące, leżą na przemian z jądrami małymi, nadbarwliwymi. Niekiedy komórki przybierają kształ­ty monstrualne komórek olbrzymich, zawierających liczne jądra. Spotyka się również liczne podziały komórkowe w różnych fazach, często niety­powych, wielobiegunowe ? o licznych uwypukleniach. Widać także obra­zy mikroskopowe przemawiające za podziałem amitotycznym.

W niektórych przypadkach raki kolczystokomórkowe wykazują pewną tendencję do rogowacenia. Na ogół rak płaskokomórkowy szyjki macicy jest uważany za nowotwór wykazujący średni stopień zróżnicowania. W znacznej części guza komórki głębiej leżące pól nowotworowych po­czątkowo są duże, dzięki naładowaniu keratyną, następnie zaczynają się spłaszczać, a jądra stają się piknotyczne. Istnieją obrazy parakeratozy, przy czym rogowacenie cytoplazmy często nie przebiega równolegle z piknozą jądrową. W niektórych przypadkach proces keratynizacji osiąga stadium, w którym komórki nowotworowe położone w środku pól są coraz bardziej spłaszczone, o jądrach piknotycznych, układają się jedne na dru­gie, przez co stają się podobne do przeciętych główek cebuli; są to tzw. perły nabłonkowe. W rakach szyjki w odróżnieniu od raków skórnych lub pochwowych te perły nabłonkowe występują rzadziej, opisano jed­nak przypadki, w których stwierdzono liczne perły nabłonkowe. Według spostrzeżeń własnych postacie nowotworowe, o wyraźnym rogowaceniu, ze zjawieniem się pereł nabłonkowych występują znacznie częściej u ko­biet, które przekroczyły 60 lat życia. Dookoła tych zrogowaciałych pól znajdują się liczne nacieki komórkowe, które mogą przejść na te pola, tworząc w ten sposób połączenia z komórkami olbrzymimi.

Rak niezróżnicowany cechuje się rozrostem komórek wydłużonych walcowatych lub częściej ? wrzecionowatych, o jądrach podobnego kształtu, otoczonych zmniejszoną ilością zasadochłonnej cytoplazmy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.