OKRES WCZESNEJ INWAZJI RAKA

Obok zagadnienia raka śródnabłonkowego, możliwość wykrycia kli­nicznego i histologicznego raka naciekającego we wczesnym okresie in­wazji podłoża była przedmiotem licznych szczegółowych badań w ostat­nich latach.

Według poglądu Fidlera (1959) nowotwory te charakteryzują się ma­łymi rozmiarami i umiejscowieniem na pograniczu nabłonka płaskiego i gruczołowego szyjki macicy. Są zwykle klinicznie niewidoczne, często jednak towarzyszą im klasyczne objawy raka szyjki, a szczególnie krwa­wienia. Z punktu widzenia histologicznego, pomimo ich małych rozmia­rów, można w podłożu stwierdzić zmiany zawierające komórki rakowe, w odróżnieniu od raków śródnabłonkowych, w których błona podstawna jest zachowana lub rzadko zjawiają się ogniska mikroinwazji.

Tym wczesnym formom naciekania nadano różne nazwy: rak początko­wy ? carcinoma incipiens (Rubin, 1910), rak przedkliniczny (Gussberg, 1951), rak ukryty (Martzlloff, 1940, Pund, 1948). Okres bardzo wczesny został nazwany przez Mestwerdta (1953) mikrorakiem, microcarcinoma. Charakteryzuje się tym, że naciekanie podłoża można stwierdzić tylko w seryjnych skrawkach. Vinocurov i wsp. (1964), po zbadaniu 130 przypadków raka śródnabłonkowego i początkowego, dochodzą do wniosku, że obraz kliniczny raka śródnabłonkowego często upodabnia się do obrazu raka inwazyjnego początkowego, w tym ostatnim jednak ob­jawy kliniczne są lepiej wyrażone. Wykrycie tych zmian może nastą­pić tylko przez badania kompleksowe, do których musi należeć kol- poskopia. Rozpoznanie różnicowe tych 2 postaci może być postawione na podstawie badania histologicznego materiału, otrzymanego za pomocą biopsji celowanej kolposkopem, najlepiej przez konizację. Moricard i Car­tier (1957), badając to zagadnienie, opisują 6 przypadków, w których śle­dzono przemianę raka śródnabłonkowego w raka naciekającego na prze­strzeni 2, 4, 5, 6 i 8 lat. Poczynione spostrzeżenia skłaniają autorów do twierdzenia, że raka naciekającego należy uważać za występującego wtór­nie po raku śródnabłonkowym.

Fidler i Boyd (1960) otrzymali interesujące dane, dotyczące obrazów histologicznych wczesnego okresu inwazji raka szyjki, po zbadaniu 700 przypadków raka naciekającego, 20 przypadków raka naciekającego ukry­tego, 20 przypadków raka śródnabłonkowego z ogniskami mikroinwazji i 501 przypadków raka śródnabłonkowego, wybranych po zbadaniu 80 000 kobiet.

Rozpoznanie ukrytego raka inwazyjnego stawiano w przypadkach, gdy brak było widocznej zmiany klinicznej lub gdy jedna lub więcej poprzed­nich biopsji dało wynik negatywny bądź wskazywało na raka śródna- błonkowego. W przypadkach tych zaistniała konieczność wykonania więk­szej biopsji stożkowej, po seryjnym przebadaniu której postawiono rozpo­znanie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.