Wzrost egzofityczny

Jest charakterystyczny dla rozpoczynającego się raka kalafiorowatego. Jest trudny do różnicowania z kłykciną kończystą oraz z brodawczakiem; rozpoznanie stawia się po badaniu histopatologicznym. W przypadku brodawczaka brodawki są bardziej prawidłowe (regularne), większe, o naczy­niach bardziej prawidłowych, a rozrost nabłonka jest typowy.

Daje zwykle obraz szklisty, charakterystyczny, przez co może być łat­wo rozpoznany. Wzrostowi temu towarzyszy przerost naczyniowy. U ko­biet ciężarnych bodźce hormonalne wpływają na zmiany histopatologicz­ne w obrębie szyjki, które odnoszą się do nabłonka płaskokomórkowego oraz wewnątrzszyjkowego, walcowatego.

Niektórzy autorzy (Leroux, Hampel, Ober, Kaufman) odnotowali zmia­ny szyjki w przebiegu ciąży, w postaci przekrwienia, obrzęku podścieli- ska, nacieczenia leukocytarnego zrębu, rozrostu gruczołowego z odczynem doczesnowym tkanki łącznej. Stwierdzono również epidermizację gruczo­łową, polegającą na przemianie nabłonka jednowarstwowego cylindrycz­nego w nabłonek walcowaty wielowarstwowy.

Magendie twierdzi, że obok rozrostu komórek warstw powierzchownych nabłonka u ciężarnych, z ich nadmiernym rogowaceniem, można stwierdzić wzmożoną aktywność komórek leżących bezpośrednio przy błonie pod- stawnej, co może sugerować istnienie raka wewnątrznabłonkowego.

Przeistoczenia zachodzące w banalnych zmianach, jak ektopie, strefy przemian ?? w sensie uwypuklenia się powierzchni, jak i atypowej proli­feracji nabłonkowej, mogą pojawiać się na szyjce poprzednio nie zmienio­nej, w II połowie ciąży (Deterhazy).

Nabłonek atypowy nieciężarnej może przybrać podczas ciąży wygląd nowotworu wewnątrznabłonkowego.

Należy pamiętać, że te zmiany z okresu ciąży stają się odwracalne po porodzie, po przywróceniu równowagi hormonalnej. Eperson obserwował na szyjce macicy u ciężarnej zmiany identyczne z rakiem śródbłonkowym, które znikły po porodzie.

W przypadkach podejrzanych konieczne jest wykonanie, bezpośrednio po okresie poporodowym, badania cytologicznego i biopsji.

Wynika zatem, że czynniki hormonalne, naczyniowe i nerwowe mają znaczenie w powstawaniu nabłonka dysplastycznego w obrębie szyjki ma­cicy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.