COLPOHYSTERECTOMIA

Powyższa operacja wg Aburela dotyczy leczenia chirurgicznego raka szyjki stopnia 0 oraz mikroinwazji (wg Mestwerdta), gdy zmiana jest bar­dzo mała, niewidoczna w zwykłym badaniu, a wykrywalna dopiero za po­mocą kolposkopu. Z punktu widzenia histologicznego istnieją małe ubytki błony podstawnej, kolumny nowotworowe nie naciekają głęboko miąższu szyjki. Można jednak znaleźć zajęte naczynie chłonne oraz leżące wokół macicy węzły chłonne szyjki.

Technika operacji, zaproponowanej przez Aburela, jest w założeniu do­szczętna w stosunku do obszarów prawdopodobnie nacieczonych (szyjka, cieśń, pochwa, tkanka łączna dookołomaciczna i węzły) oraz zachowaw­cza ? w stosunku do obszarów nie zajętych rakiem (jajniki i trzon ma­cicy). Autor jest zdania, że usuwanie jajników w tych początkowych przy­padkach nie ma uzasadnienia w dynamice procesu nowotworowego. Cał­kowite, zwykłe usunięcie macicy w tych przypadkach nie ma żadnej wyż­szości z punktu widzenia zachowania czynności neurowydzielniczych, po­zostawienie natomiast przymacicz i węzłów jest nieuzasadnione, ponieważ mogą być zajęte nawet w przypadkach mikroinwazji.

Operacja Aburela zachowuje trzon macicy w połączeniu z przydatkami i wiązkami naczyniowo-nerwowymi, co pozwala na utrzymanie miesiącz­kowania. Natomiast usuwa się, w bloku, cieśń, dolną część trzonu macicy, szyjkę i górną część pochwy razem z przylegającymi przymaciczami i węzłami chłonnymi, podobnie jak w operacji Wertheima. Zostają więc usunięte wszystkie narządy i tkanki, narażone na inwazję w początko­wym okresie nowotworu. Przez połączenie trzonu macicy z kikutem pochwy przywracą się ciągłość dróg rodnych. Pozwala to na zachowanie, w zadowalający sposób, czynności narządów rodnych; operacja dotyczy kobiet poniżej 35 lat, z mikroinwazją szyjki, a nawet raka wczesnego ? stopnia I; podczas badania histopatologicznego stwierdza się pas tkanki zdrowej, nie nacieczonej, wokół ogniska nowotworowego.

Jeśli chodzi o wskazania dla stopnia I, większość autorów wykonuje rozszerzoną operację usunięcia węzłów, macicy i pochwy. Warunkami wykonania operacji są: trzon macicy i przydatki niezmienione, a więzadła lejkowo-miedniczne wiotkie i dostatecznie długie, dla umożliwienia obni­żenia macicy w kierunku pochwy. Przygotowanie przedoperacyjne i uśpie­nie ? takie, jak w przypadkach operacji doszczętnej.

Właściwa technika operacyjna przedstawia się następująco: Cięcie po­dłużne jamy brzusznej od pępka do spojenia lub cięcie poprzeczne. Po­dwójne podwiązanie więzadeł obłych, w odległości 3?4 cm od macicy, z ich przecięciem.

Przedłużenie nacięcia otrzewnej, pomiędzy obydwoma więzadłami okrą­głymi, nad załamkiem maciczno-pęcherzowym. Przedłużenie cięcia otrzew­nej ku górze, równolegle do przydatków i więzadeł lejkowo-miednicznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.