OBRAZY MIKROSKOPOWE

Rozpoznanie histologiczne jest zwykle łatwe dla doświadczonego pato­loga, istnieją jednak stosunkowo częste przypadki, w których rozpoznanie jest bardzo trudne. W zależności od oceniającego, rozpoznanie może wa­hać się na granicy ciężkiej dysplazji i raka śródnabłonkowego.

Na ogół rak śródnabłonkowy charakteryzuje się utratą warstwowości oraz prawidłowej biegunowości nabłonka płaskiego, z pojawieniem się komórek płaskich, o różnym kształcie i wielkości, nadbarwliwych, i po­większonego stosunku jądro ? cytoplazma; występują liczne figury po­działu, często atypowe, dziwaczne; te zmiany są identyczne z napotyka­nymi w zmianach raka naciekającego, zajmują jeden lub więcej odcinków nabłonka płaskiego; niekiedy w obrębie płaskokomórkowej metaplazji stwierdza się liczne warstwy nabłonka gruczołowego szyjkowego. Czasem pierwsze obserwuje się w komórkach warstwy przypodstawnej, które ? rozrastając się ? stopniowo zamieniają komórki pozostałych warstw. W badaniach seryjnych błona podstawna w obrębie powyższych zmian jest stale niezmieniona, w przeciwieństwie do mikroraka, gdzie na skraw­kach seryjnych widać przenikanie przez błonę podstawną komórek nowo­tworowych do podłoża.

Funk-Brentano (1900), po usystematyzowaniu zmian charakterystycz­nych dla raka śródnabłonkowego, podzielił je na: a) anomalie komórkowe, i b) anomalie architektoniczne.

a. Nieprawidłowości komórkowe polegają na anaplazji, atypiach jądro­wych oraz anomaliach wzrostu. Anaplazja charakteryzuje się nieregularnością wielkości i kształtu komórek, zasadochłonnością cytoplazmy, spad­kiem lub zniknięciem glikogenu oraz zmianą stosunku jądro-cytoplazma na korzyść jąder. Atypie komórkowe polegają na gigantyzmie, wielości jąder, jądrach wielopłatowych, olbrzymich. Anomalie wzrostu są ilościowe (nadmiar figur podziału), jakościowe (mitozy nieprawidłowe, wielobiegunowe, anomalie układu chromosomów, poliploidia) oraz topograficzne (obecność mitoz w warstwach powierzchownych nabłonka).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.